Dirbtiniu intelektu grįsto klinikinių patarimų modulio elektroninei greitosios medicinos pagalbos kortelei sukūrimas

Projekto vykdytojas: UAB „Tarptautinė skubiosios medicinos akademija“
Projekto partneris: UAB  „Dekbera“
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-14 – 2023-09-30
Projekto kodas: 01.2.1-LVPA-K-856-01-0257
Bendra projekto vertė: 1 089 312,81 EUR
Skirtas finansavimas: 799 234,68 EUR

UAB „Tarptautinė skubiosios medicinos akademija“ kartu su partneriu  UAB „Dekbera“ įgyvendina projektą „Dirbtiniu intelektu grįsto klinikinių patarimų modulio elektroninei greitosios medicinos pagalbos kortelei sukūrimas“, Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0257, finansuojamą ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto tikslas – sukurti elektroninio formato GMP lauko protokolų (eLP) paketą, integruotą į dinaminę/adaptyvią GMP paciento kortelę.
Projekto aprašymas:
Šio projekto metu UAB „Tarptautinė skubiosios medicinos akademija“, kartu su partneriu UAB „Dekbera“, kuri specializuojasi kritinių situacijų valdymo programinės įrangos kūrime ketina sukurti elektroninio formato GMP lauko protokolų (eLP) paketą, integruotą į dinaminę/adaptyvią GMP paciento kortelę greitosios medicinos pagalbos medikams, teikiantiems pagalbą susirgusiems ar traumą patyrusiems pacientams.

 

Projekto metu tikslui pasiekti bus vykdomos šios MTEP veiklos:
1.1. Pacientų duomenų (dispečerinė, kvietimas, ligoninė) atranka, išeičių analizė irsimuliacinių scenarijų ir standartizuotų duomenų bazių rengimas.
1.2. Ekspertinės medikų grupės darbas (Delfi procesas), rengiant modelinius elektroninės kortelės ir lauko protokolų pavyzdžius. Palyginimas su retrospektyviais duomenimis.
Sukuriamas elektroninio formato GMP lauko protokolų (eLP) realioje aplinkoje veikiantismaketas (modelis).
1.3. Prototipo kūrimas, testavimas simuliacinėje aplinkoje ir dirbtinio intelekto matematinis modeliavimas, remiantis retrospektyviniais standartizuotais duomenimis. Sukuriamas elektroninio formato GMP lauko protokolų (eLP) paketo prototipas.
1.4. Elektroninių lauko protokolų ir paciento kortelės prototipo perspektyvinis klinikinis testavimas realioje aplinkoje ir dirbtinio intelekto sistemos.
Projekto nauda. Visos šios naujovės diegiamos siekiant užtikrinti, kad visiems pacientams bet kuriuo paros metu būtų teikiama standartizuota (vienodai kokybiška) ir efektyvi medicinos pagalba. Siekiama ne tik pagerinti informacijos surinkimą ir jos dokumentavimą GMP kvietimo į įvykio vietą metu, tačiau taip pat efektyviau ir aktyviai panaudoti surenkamą GMP dispečerio ir brigados informaciją, taip pat sukauptą informaciją apie ankstesnius vizitus pas pacientą ir pervežimus į skubios pagalbos skyrių, priimant sprendimus dėl galimos diagnozės, pradinio gydymo bei paciento transportavimo į gydymo įstaigą.

Laukiami projekto rezultatai:  Projekto eigoje kartu su partneriu atlikus mokslinius taikomuosius tyrimus bus sukurtas pasaulio mastu inovatyvaus produkto galutinis prototipas: Elektroninio formato GMP lauko protokolų (eLP) paketas, integruotas į dinaminę/adaptyvią GMP paciento kortelę.